Český svaz včelařů

Český svaz včelařů je občanským sdružením, jehož členy jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci včelařství.
 
Český svaz včelařů má více než 52 tisíc členů a 191 včelařských kroužků mládeže. Toto množství představuje 98 procent všech včelařů v naší republice. Česká republika tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě. Čeští organizovaní včelaři chovají  573.676 včelstev (i s oddělky). To je 97 procent celkového počtu včelstev evidovaných na území České republiky. 
 
Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří péče o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost, spolupráce se zákonodárnými a výkonnými státními orgány, vládními institucemi a nevládními organizacemi za účelem zajišťování legislativních kroků a dalších aktivit vedoucích k podpoře oboru včelařství, výzkumu, dobrého zdravotního stavu včelstev, opylovací funkce včel jako nenahraditelné přírodní aktivity a ochrany zdrojů snůšky. Veškerá činnost svazu se řídí stanovami, které jsou jeho základním programovým dokumentem. 
 
Český svaz včelařů je ve světě velmi uznáván za vynikající výsledky dosažené v oblasti zajišťování zdraví včelstev a za propracovanou metodiku jednotného preventivního postupu proti šíření nemocí včel. Český svaz včelařů je členem dvou mezinárodních sdružení. Jsou jimi Apimondia (světová federace včelařských organizací) a Apislavia (federace evropských včelařských organizací z východoevropských a podunajských zemí).
 
Znak Českého svazu včelařů je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka. Úřad chrání i název Český svaz včelařů a jeho zkratku ČSV.
 
 

 

Základní organizace

Základní organizace ČSV je nejdůležitější organizační jednotkou svazu. Vede v evidenci členy svazu zásadně podle katastrálních území jedné nebo více obcí téhož okresu. Za základní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. 

 

Orgány základní organizace

1. Členská schůze (výroční členská schůze)

2. Výbor

3. Kontrolní a revizní komise

Výbor řídí činnost základní organizace mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o přijetí členů do svazu a o jejich vyloučení. Výbor volí předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Může pověřit další členy vedením odborných komisí nebo funkcemi referentů.

Základní organizace mohou v případě potřeby volit včelařské důvěrníky, prostřednictvím nichž si zabezpečují užší styk s evidovanými členy a přehled o včelařství na určitém území.

 

Členství ve svazu, práva a povinnosti

Uchazeč žádá o přijetí za člena svazu písemnou přihláškou. Člen musí být v členské evidenci pouze v jedné základní organizaci - buď v té, v jejímž obvodu má své trvalé bydliště nebo v té, v jejímž obvodu má trvalé stanoviště včelstev. Za člena svazu může být přijat každý občan, který dosáhl věku 10 let, bydlí na území ČR, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit. Přijetí nezletilého do svazu je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce. Dokladem o členství je členská legitimace. Má-li člen včelstva umístěna na trvalém stanovišti v obvodu územní působnosti jiné ZO, než ve které je v členské evidenci, je povinnen přihlásit je k registraci v této ZO a spolupracovat s ní.

 

Podrobnější informace včetně práv a povinností členů najdete na webových stránkách ČSV - www.vcelarstvi.cz/