Problematika rojů neznámého původu

09.07.2015 14:15

      Sdělení MVDr. Pavla Texla ze Státní veterinární správy ČR:

 

      Roj neznámého původu by nikdy neměl být po odchycení zařazen na stanoviště, protože není znám nákazový status včelstva.

·         

      Jestliže roj ohrožuje člověka, je potřeba na jeho likvidaci povolat HZS (Hasičský záchranný sbor), pokud se např. usadí v blízkosti obydlí lidí.

·         

      Pokud roj neohrožuje bezpečnost lidí a přesto se v rámci ochrany vlastního stanoviště před zavlečením nákaz včel rozhodnete situaci řešit, doporučuji informovat se u HZS na bezpečnou metodu likvidace roje a tuto metodu použít.

·         

      Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), stanovuje v § 4 odst. (1) písm. c): „Chovatel je povinen bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat“ Tímto ustanovením je řečeno, že povinnost chránit včelstva na stanovišti chovatele včel před roji neznámého původu je na chovateli včel. Dozor nad plněním této povinnosti přísluší Státní veterinární správě.

 

     Později:

     Je pravda, že dříve se objevovala v nařízeních Státní veterinární správy povinnost likvidovat roje neznámého původu. V současnosti by již tato povinnost v platných nařízeních být neměla, především z důvodu problematické kontroly plnění této povinnosti. Na druhou stranu tak jak píšete, z nákazových důvodů je likvidace cizích rojů žádoucí.

 

V manuálu k „odchytu a hubení vos, včel a sršňů“, Hasičského záchranného sboru je popsáno několik způsobů:

·         Roj postříkat vodní mlhou nebo kouřem pro zklidnění. Následně jej zklepnout do rojáčku (igelitového pytle) a v okamžiku, kdy budou včely v uzavřeném prostoru je usmrtit nejlépe k tomu určeným komerčním insekticidem. Je možné použít také benzínem navlhčený kus tkaniny, vhozený do pytle.

·         Pokud je roj usazen na místě, odkud jej nelze zklepnout (na zídce, na keři) je lepší po zklidnění včel vodní mlhou roj usmrtit opět komerčním insekticidem.

·         Roj lze také zlikvidovat vysavačem na listí.

V každém případě je nezbytné pracovat v ochranném obleku, s rukavicemi a včelařskou kuklou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      K tomuto dodáváme:

 

      - dbejte na bezpečnost svých včelstev (a také těch okolních) a nedovážejte si roje odchycené v oblastech ohnisek a ochranných pásem moru včelího plodu

 

      - roj může být zdrojem nákaz mnoha druhů včelích nemocí, které mají různé původce a nejsou patrné na první pohled, nejde jen o mor a roztoče Varroa destructor

 

      - pokud víte o usazeném roji ve starých budovách apod., zajistěte jeho likvidaci včas, než takové včelstvo zkolabuje po přemnožení roztočů, včelstva v doletu vyberou jejich plásty a donesou si kritické množství roztočů do úlů ..., ze zkušenosti víme, že i rok po úhynu včelstva ve zdi budovy zůstalo prakticky černé dílo bez povšimnutí zavíječů, zalétávaly tam jiné včely a dokonce se tam znovu usadil nový roj, černé dílo je plné nejrůznějších zbytků a výkalů včelích larev a může být významným zdrojem nákaz

 

      - mějte na paměti, že rizika neznámého roje nejsou jen v možném šíření chorob, ale může také jít o agresivnější typ včel, který není vhodné chovat v blízkosti lidských obydlí (myslete na sebe a své sousedy), takové včely mohou být značně útočné a jejich jed může po bodnutí způsobovat větší problémy i u lidí, kteří běžně nemají nijak výrazné reakce 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

       Na webových stránkách včelařů z Lysé nad Labem je uvedeno:

 

      Jedná-li se o roj neznámého původu, potom je třeba jej zlikvidovat a to buď za pomoci hasičů (pokud je na veřejném prostranství a ohrožuje lidi) nebo firmy, která poskytuje desinsekční a deratizační služby. Včelař nemůže takový roj použít (nebezpečí šíření nákaz) a nikdo mu neuhradí ani náklady vzniklé s likvidací roje. V takovém případě volejte hasiče na telefonní číslo 150 a nebo nové centrální číslo 112, popřípadě nějakého poskytovatele deratizačních služeb ve Vašem okolí.

 

V žádném případě ČSV, ani jeho organizační složky nemohou poskytovat službu sběru rojů!

 

Bude-li roj odchytávat včelař, a pokud by došlo k ohrožení na životech a zdraví jiných osob, vystavuje se sám trestnímu řízení. Navíc soudy budou na tohoto včelaře hledět jako na „osobu znalou“, která mohla předpokládat „nebezpečí svého jednání“ a z toho plynoucích následků.

 

...............................................................................................................................................................

     Doplnění: 

     Při našem pátrání po správném a konkrétním postupu likvidace rojů jsme dále zjistili, že hasiči zasahují opravdu pouze v nejnutnějších případech a obvykle odkazují na včelaře. Firmy zaměřené na dezinsekci mají profesionální metody a některé se dokonce domnívají, že včely nelze zabíjet, jelikož jsou chráněné. Oslovili jsme ČSV ani Výzkumný ústav včelařský v Dole - po několik měsíců k této problematice jsme neobdrželi vůbec žádnou odpověď. Nezbývá tedy zřejmě nic jiného, než vyrazit do obchodních domů a pátrat po Biolitech, Raidech apod.

...