Žádosti o dotace 1.D + statistický výkaz

21.08.2015 12:04

Žádosti o národní dotace 1.D k zabezpečení opylování a statistické výkazy odevzdejte co nejdříve. Vyplněné formuláře je možné zanechat v trafice v Benešově nad Ploučnicí, u předsedkyně ZO paní Věry Cingelové v Horních Habarticích nebo u pana Milana Folka v Heřmanově. Formluláře jsou k dispozici v časopisu Včelařství a na webu ČSV www.vcelarstvi.cz/formulare1.html .

POZOR na uvedený počet včelstev k dotaci, viz. poznámka níže!

Na žádosti o dotace uvádějte také číslo parcely dle katastru (stanoviště včelstev). Tento údaj je nutný pro správnou funkci editace žádostí v programu CIS. Číslo parcely požaduje také ČMSCH v pravidelném hlášení počtů včelstev a stanovišť k 01.09.2015.

 

1.D. Podpora včelařství 

Účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. 

 

Předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. 

 

Subjekt: včelař, chovající včely na území ČR. Český svaz včelařů, o.s., který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území ČR poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace. 

 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

 

Výše dotace: do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace. 

 

Poznámka: zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, o.s. a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu hobby včelařů a jmenného seznamu profesionálních včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce). Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o. s. Včelař, který je členem ČSV, podává žádost u zá- kladní organizace Českého svazu včelařů, o.s. ve které je jako člen evidován. Včelař, který není členem ČSV podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních organizací, na jejichž území má včelař umístěna včelstva, je více, pak člen ČSV podává žádost u základní organizace, ve které je členem a včelař, který není členem ČSV, podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený počet včelstev se nachází na jejím území a že u této základní organizace nepodal žádost o dotaci. Podpora poskytovaná pro profesionální včelaře (včelař, který chová 150 a více včelstev) bude poskytována v režimu de minimis, tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. Český svaz včelařů, o.s. vypracuje „Vnitřní směrnici k administraci dotací“. 

 

Obsah žádosti: a) identifi kační údaje zpracované podle vzoru v části C, b) doklad o registraci, c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.), d) jmenný seznam hobby včelařů a jmenný seznam profesionálních včelařů žádajících o podporu, včetně Čestného prohlášení žadatele k podpoře de minimis, e) vyplněná tabulka v části C na požadovanou dotaci. 

 

Zhodnocení účinnosti: doklad o vývoji stavu včelstev od roku 2005 (předkládá Český svaz včelařů, o.s.).