Svépomocný fond a pojištění

Hlavním účelem SF je ochrana členů a jejich včelařského majetku při chovu včel a činnostech s ním souvisejících (dále jen včelařská činnost). Plnění tohoto cíle je zabezpečováno poskytováním příspěvků ze SF členům v případech uvedených v § 4.
 
Z fondu mohou být hrazeny též náklady vynaložené na zjišťování nebo ověřování příčin a rozsahu škod (znalečné, školení soudních znalců, náhrady cestovních výdajů, refundace mezd apod.), včetně mzdových a dalších nákladů spojených s vedením fondu.
 
Z fondu se též hradí pojistné vyplývající z pojistné smlouvy, kterou ČSV uzavřel pro případ úrazů členů svazu utrpěných při včelařské činnosti.
 
RV ČSV může rozhodnout o dílčím použití prostředků fondu i k jiným účelům, zejména ve prospěch zkvalitnění chovu včel a předcházení vzniku škod.
 
 
1. Příspěvky z fondu (dále jen příspěvek) se poskytují ke zmírnění, popř. k úhradě škod a nákladů v těchto případech:
a) při poškození, zničení nebo odcizení včelstev a jejich částí, včelařských zásob a potřeb, zařízení a staveb sloužících ke včelařské činnosti, pokud jsou tyto věci ve vlastnictví (popř. spoluvlastnictví) člena a došlo-li ke škodě ohněm, bleskem, vichřicí, povodní, krupobitím, pádem předmětů, krádeží vloupáním, krádeží volně umístěných úlů, plemenáčů i oplodňáčků osazených včelami (popř. při vzniku škody jiným zásahem cizí osoby s úmyslem způsobit škodu) a při dopravních nehodách. Pokud bude zjištěna odpovědná osoba za způsobenou škodu na včelařském majetku člena před podáním žádosti nebo v průběhu vyřizování žádosti, poskytne se příspěvek za podmínky současného uzavření smlouvy o postoupení pohledávky s ČSV jen v případě, že poškozený nedosáhne při využití všech právních prostředků, případně za právní pomoci ČSV, úhrady této škody právní cestou do jednoho roku od vzniku škody. Ustanovení o lhůtách pro uplatnění příspěvku podle § 4 odst. 5 a § 5 odst. 2 písm. i) statutu SF zůstává nedotčeno;
 
b) k úhradě škody, kterou je člen povinen uhradit podle pravomocného rozsudku soudu třetím osobám proto, že ji způsobil při včelařské činnosti;
 
c) k úhradě soudních nákladů, které je člen povinen uhradit podle pravomocného rozhodnutí soudu ve sporu proti němu nebo jím vedeném, pokud svaz převzal právní zastupování nebo pomoc;
 
d) k úhradě škod na věcech vzniklých při akcích pořádaných svazem (popř. jeho organizačními jednotkami) po projednání s předsednictvem RV ČSV;
 
e) kdy o poskytnutí příspěvku rozhodla komise SF podle § 5 odst. 6;
 
2. Příspěvky se neposkytují ke zmírnění, popř. úhradě škod:
a) způsobených zvěří, ptáky, škůdci a domácími zvířaty, nemocemi a nákazami včel a včelího plodu;
 
b) vzniklých v důsledku použití chemických prostředků při ošetřování zemědělských a lesních kultur a porostů;
 
c) při použití výbušnin, těžbou dřeva apod. v blízkosti stanovišť včelstev podle platných směrnic;
 
d) vzniklých při dopravní nehodě na dopravním prostředku;
 
e) způsobených manželovi, příbuznému v řadě přímé nebo osobě, se kterou člen žije ve společné domácnosti;
 
f) při nařízené likvidaci včel podle obecně závazných právních předpisů;
 
g) vzniklých při ošetřování včelstev podle veterinárních předpisů a opatření;
 
h) nesplní-li člen povinnost registrace podle stanov nebo povinnosti stanovené v § 5;
 
ch) nesplní-li člen povinnost zaslat podle veterinárních předpisů a podle statutu SF vzorky na vyšetření při úhynu nebo nadměrném zeslabení včelstev;
 
i) vznikla-li škoda v období do 30 dnů ode dne zaevidování nového člena a počtu jeho včelstev v centrální evidenci a zaplacení členského příspěvku do rozpočtu RV ČSV, stejně tak vznikla-li škoda v období do 30 dní po zaevidování navýšeného počtu včelstev dle směrnice ČSV o členských příspěvcích,
 
j) po zániku členství ve svazu;
 
k) způsobených členem úmyslně;
 
l) jiných nebo dalších (např. ušlém zisku);
 
m) při úrazu člena, případně jeho úmrtí při včelařské činnosti.
 
3. Pozastavení výplaty příspěvků
Výplata příspěvku ze SF se členovi pozastavuje na dobu, kdy je jeho základní organizace v prodlení s odvodem členských příspěvků ČSV, včetně případného penále.
 
4. Rozsah poskytování příspěvků
 
a) Příspěvky ke zmírnění vzniklých škod, popř. k úhradě nákladů (dále jen škoda) jsou poskytovány podle zdrojů a stavu fondu, maximálně do výše skutečné škody.
 
b) Při škodné události se celkový příspěvek na zmírnění škody vzniklé na včelařském majetku nebo na cizím majetku nebo osobě poskytuje maximálně do výše 3 000 Kč na jedno včelstvo, v závislosti na počtu včelstev, na které má člen zaplaceny členské příspěvky. Má-li poškozený během roku více škod, součet příspěvků nesmí překročit maximální výši dle tohoto ustanovení. Příspěvek nelze přiznat na včelstva, na která nebyl řádně zaplacen členský příspěvek.
 
c) Při škodné události vzniklé na včelíně, kočovném zařízení nebo pracovně se příspěvek ke zmírnění škody na těchto zařízeních poskytuje v závislosti na počtu včelstev v nich umístěných nebo, pokud se jedná o pracovnu podle počtu včelstev, pro které pracovna sloužila, maximálně do výše 2 000 Kč na jedno včelstvo.
 
d) Při poskytování příspěvku na zmírnění škody vzniklé na včelařských zásobách a pomůckách se přihlíží k jejich úměrnému potřebnému množství a rozsahu včelařského provozu.
 
e) Způsobil-li nebo usnadnil-li člen vznik škody svojí nedbalostí (požárem, porušením veterinárních předpisů a opatření, směrnic o kočování, nezajištěním majetku apod.) bude vypočtený příspěvek krácen o 50 procent a při opakovaném nebo závažném způsobení nebo usnadnění vzniku škody z nedbalosti nemusí být příspěvek vůbec poskytnut.
 
f) Příspěvek může být poměrně snížen nebo nepřiznán vůbec, nevytvořil-li člen podmínky k zamezení opětnému vzniku škody.
 
g) V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje v souvislosti s podáním žádosti, ztrácí nárok na výplatu příspěvku ze SF. Toto jednání se považuje za porušení členské povinnosti zvlášť závažným způsobem a může být tedy přikročeno k vyloučení člena z ČSV.
 
5. Lhůty pro uplatnění příspěvku
a) Příspěvek se při splnění dalších podmínek poskytne, uplatní-li poškozený člen žádost do šesti měsíců ode dne zjištění škody.
 
b) Příspěvek se poskytne, uplatní-li poškozený člen žádost ve lhůtě do jednoho roku od vzniku škody.
 
6. Oceňování včelařského majetku
a) Předsednictvo RV ČSV zajistí vypracování prováděcího předpisu, který určí bližší kritéria a podmínky k oceňování včelařského majetku a zásad pro poskytování příspěvků ze SF.
 
b) Výše uvedený prováděcí předpis tvoří přílohu Statutu SF.