Monitoring úspěšnosti zimování včelstev

20.05.2015 19:29
V Olomouci 19. dubna 2015
 
COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2014/15
 
Vážená včelařko, vážený včelaři,
letos na jaře probíhá v ČR druhý ročník monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Rádi bychom Vás
a včelaře ve Vašem okolí a spolku přizvali k dobrovolné a především anonymní účasti. Pomůžete nám
zmapovat stav našich včelstev a doufáme, že i poodhalit příčiny úhynů. Stačí vyplnit krátký dotazník
složený z 20 otázek. Je dostupný jak na internetu, tak i v tištěné podobě. Pokud nechcete dotazník
vyplnit elektronicky, rádi Vám jej pro Vás i Vaše přátele zašleme v tištěné podobě. Stačí napsat
žádost na e-mail monitoring.vcely@email.cz.
 
Na co se v dotazníku ptáme?
Nás i mezinárodní skupinu vědců zajímá nejen počet přezimovaných (případně uhynulých) včelstev,
ale mapujeme i zdroje snůšky v roce 2014, použité způsoby léčení a další pozorování související
s chovem včel v uplynulé sezóně. Dotazník má ve všech zemích jednotnou strukturu, což nám
umožňuje srovnat situaci napříč skoro celou Evropou.
 
Dotazník je k dispozici na následujícím odkazu survey.uni-graz.at/index.php?sid=56335&lang=cs. Na stejném
odkazu je k dispozici také PDF verze dotazníku, kterou si můžete vytisknout a zaslat na tuto poštovní
adresu: Jiří Danihlík, CRH-UP, Odd. proteomiky, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc.
 
Proč se zúčastnit?
•účastí zhodnotíte své vlastní pozorování a záznamy
•každý včelař je důležitý
•aktivně pomůžete řešit problémy českého i celosvětového včelaření
•anonymita zaručuje utajení dat jednotlivých včelařů
•nejste-li lhostejní k včelařství, můžete se bez rizika prozrazení podílet na vědeckém bádání
 
Cíle projektu
•nezávisle vyčíslíme ztráty včelstev v ČR
•zjistíme rozdíly v úhynech mezi kraji, okresy, ostatními evropskými zeměmi
•pokusíme se najít důležité faktory pro zdárné přezimování
•sledování vývoje českého
včelařství
•snadnější predikce rizikových let - můžeme Vám pak poslat včasné varování
 
Přínosy pro včelaře
•začnete si všímat i jiných projevů svých včelstev, než jste byli doposud zvyklí
•Vaše pozorování nezapadnou v čase, ale uchovají se pro další včelaře, přesto zůstanete v anonymitě
•srovnání se zahraničím nám může pomoci přinést nové užitečné směry ve včelařství
•na základě výsledků mohou přednášející odborníci doplnit své přednášky o důležitá témata
 
Jiří Danihlík, národní koordinátor projektu
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 11 | 783 71 Olomouc | T: 585 634 931
monitoring.vcely@email.cz
 
Zajímají Vás výsledky?
Pilotní ročník monitoringu proběhl v loňském roce. Jeho výsledky si můžete přečíst v Moderním
včelaři 6/2014 (článek je přístupný zdarma na webu). Letos a v dalších letech budeme v monitoringu
pokračovat.
 
Projekt je určen především Vám – včelařům, kdy svou účastí pomůžete zpřesnit závěry studie. Svým
zapojením přispějete malým, ale významným dílkem do mozaiky společného poznání našich včel.
 
Rozešlete tento dopis mezi další přátele včelaře, aby se do studie mohli také zapojit. Pomůžete tím
zlepšit situaci v českém včelařství.
 
Pokud v dotazníku uvedete svůj e-mail, rádi Vás budeme přednostně informovat o výsledcích i
dalších výstupech, které můžete využít pro svou praxi.
 
Dosud nám dotazník vyplnilo kolem 500 včelařů, neváhejte a zúčastněte se také, čím více odpovědí
získáme, tím přesnější výsledky Vám přineseme!
 
S pozdravem
Mgr. Jiří Danihlík
biochemik a včelař
národní koordinátor projektu
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
monitoring.vcely@email.cz