Odběr zimní měli

22.04.2015 22:30

Odběr zimní měli podle VÚVč v Dole


 

Proč se měl vyšetřuje na varroázu
Plošné vyšetření měli ukáže zjistí, jak byly úspěšné zásahy proti roztočům Varroa. Také je nutno věnovat stále větší pozornost místům, kde by se mohli vyskytnout roztoči rezistentní vůči nasazeným léčivům. Vyšetření je povinné pro všechny včelaře. I v roce je 2011 součástí "Zásad zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor", text je na www.svscr.cz (zdraví zvířat/prevence a tlumení varroázy včel)

 

Co musí předcházet odběru vzorků zimní měli na varroázu
Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a na dno úlu je zase vrátit. Prodleva je nutná proto, že roztoči zasažení při ošetření ještě pár dní padají ze včel, plástů a rámků na dno. Měl pak padá na dno na podložky minimálně měsíc, zpravidla od poloviny prosince do poloviny ledna. Podložky musí pokrývat celé dno.

 

Postup odběru
Měl na vyšetření varroázy se odebírá jako každoročně od 15. ledna do 15. února. Měl odebíráme na každém stanovišti zvlášť a z měli ze všech včelstev (nejenom z některých) vytvoříme jeden směsný vzorek. Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.

 

Vysušení vzorku

Pokud se použijí papírové tubusy nebo vhodné papírové krabičky nebývá problém s plesnivěním vzorků. Jinak je nezbytně nutné, měl po odběru vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů.

 

Vhodné obaly
Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Zavedené jsou kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninoukterá je fixována nejlépe gumičkou. Naprosto nevhodné jsou řídké tkaniny, jako záclony. Měl se pak při přepravě sype ven. Kelímky se dobře přepravují v kartonových platech, ve kterých se expedují do prodejen. Nejvhodnější obaly jsou vyzkoušené papírové tubusy s uzávěry. Lze použít dutinky od toaletních papírů.


Vzorky v nich neplesniví a měl se z nich nesype. Tubusy si můžete objednat ve Výzkumném ústavu včelařském mailem nebo i telefonicky. Cena je 10,- Kč/ kus

 

Značení obalů - včelař

předtisk na vzorek měli.doc (19,5 kB)

 

Značení obalů - zajišťuje zpravidla základní organizace ČSV
Obal označte číslem vzorku podle seznamu, jménem chovatele, názvem stanoviště a počtem včelstev. Číslo vzorku musí odpovídat číslu na seznamech. Čísluje se průběžně za celou zásilku, aby se jedno číslo neobjevilo vícekrát. Protože se někdy shromažďují vzorky současně v několika obvodech, je možné každému obvodu přidělit jinou řadu čísel. Příklad: Horní Lhota - vzorky 1-17, Dolní Lhota -
vzorky 51-68, Prostřední Lhota – vzorky 101-123.

Zcela nevhodné obaly
plastové nebo papírové sáčky a obálky
− plastové nebo kovové krabičky
− obaly přelepované různými páskami
  V takových obalech měl zplesniví nebo tvoří hrudky, je slepená, případně slisovaná. Výsledek vyšetření takové měli je velmi nepřesný, pokud lze vzorek vůbec vyšetřit.

 

Odevzdávání vzorků
Vzorky se odevzdávají pověřenému pracovníkovi místní Základní organizace Českého svazu včelařů. Tento pracovník rovněž určí termín a místo, kde se vzorky odevzdávají. Při předání vzorků je dobrá příležitost zkontrolovat, zda odevzdávané množství měli odpovídá počtu včelstev na stanovišti a případně sjednat nápravu. Povinnost odevzdat vzorky platí i pro včelaře, kteří ve Svazu
organizováni nejsou.

 

Seznamy vzorků
Ke vzorkům je nutné dodat jejich seznam v takové formě, aby na něj mohly být dopsány výsledky vyšetření. Na seznamech musí být jméno, adresa a telefon kontaktní osoby, kam posíláme výsledky. K vytvoření tohoto seznamu můžete použít některou z těchto předloh:
  1) Ruční vyplňování - tištěný formulář na samopropisujícím papíru "Příloha návrhu na vyšetření" - pokud nemáte z předchozího roku, zasíláme na požádání, posílejte ve třech kopiích
  2) Vyplňování na počítači - elektronickou předlohu tohoto formuláře si můžete stáhnout ve formátu   nebo z naší internetové stránky
  https://www.beedol.cz/zkusebni-laborator/. Stačí poslat v jednom vyhotovení na obyčejném papíru, potřebný počet si nakopírujeme sami.

V minulých letech jsme nabízeli možnost vyšetření na varroázu a mor včelího plodu z jednoho vzorku. Toto se neosvědčilo, proto již požadujeme zasílat vzorky na každé vyšetření zvlášť.

 

Placení vzorků
Veškeré vyšetření varroázy je i v roce 2011 státní zakázka. Vyšetření hradí příslušná Krajská veterinární správa, které se také přímo posílá faktura. Podmínkou je ke každé zakázce žádanka z příslušného inspektorátu Krajské veterinární správy. Pokud dostaneme zásilku vzorků bez takové žádanky, vzorky vyšetříme, ale vyšetření budeme fakturovat tomu, kdo vzorky poslal, a nikdo je už zpětně neproplatí. Opozdilcům budeme výsledky účtovat vyšší sazbou. V laboratořích VÚVč (Dol a Přerov) se účtuje 25,- Kč/vzorek (podrobnosti v ceníku na www.beedol.cz).
  Vyšetření měli na varroázu provádějí i letos akreditované laboratoří VÚVč a také další akreditované laboratoře, např. laboratoře některých státních veterinárních ústavů. KVS může včelařům určit, kam vzorky poslat.

 

Pokud odesíláte vzorky měli do akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského, adresujte je na tyto adresy:
Výzkumný ústav včelařský
Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou
tel.: 220 940 480, 220 941 259
Výzkumná stanice včelařská
Na Návsi 29
750 02 Přerov - Žeravice
tel.: 581 211 362

 

Cena za vyšetření ve VÚVč -
Varroáza z měli:
Hromadné zásilky vzorků se společnými seznamy (3 a více kusů): 25 Kč/vzorek + poštovné
Ceny platí pro vzorky došlé v období od 15.1. do 1.3., v ostatních obdobích roku účtujeme přirážku 100 % k této ceně. Správně zaslané vzorky se žádankou včelaři neplatí, laboratoř fakturuje cenu KVS.

Ing. Dalibor Titěra, CSc, Ing. Marcela Vořechovská,
VÚVč Dol
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1203

 

Problémy kolem odběru zimní měli


 

Ze zimního chomáče nebo v období mimo zimu padají z celého úlového prostoru - především z plodového tělesa - na dno úlu různé "odpadky" související se životními procesy včelstva.

Konkrétně můžeme jmenovat rozmělněná víčka ze zásob - klasickou zimní měl, krystalky zásob, v období bez letové aktivity mrtvolky včel, mrtvé kukly, části těl včel, požerky a zbytky po různých škůdcích v úlovém prostoru, mrtvé ektoparazity včel, nejčastěji nás zajímají roztoči Varroa destructor a včelomorky. Právě mrtví roztoči jsou důležitým ukazatelem zdravotního stavu včelstva.

V zimě, kdy se venkovní teploty pohybují dlouhodobě pod bodem mrazu, je dno nejchladnějším místem úlu. Zde se sráží vzdušná vlhkost, najdeme zde i jinovatku. To může někdy ztěžovat odběr především zimní měli.

 

Podívejme se na problémy kolem odběru zimní měli, kterou budeme odebírat do konce ledna.

Podložky pokrývající celé dno úlu očistíme zhruba jeden měsíc před odběrem zimní měli (tj. v prosinci). Za toto období spadne z úlového prostoru na podložku asi 5% roztočů (na 1 roztoče v měli zůstává ve včelstvu 19 živých. Proto pro objektivní posouzení stupně nakažení je nutné odebrat ze včelstva a ze stanoviště veškerou měl a odeslat ji k vyšetření do laboratoře.

V laboratoři se počítá detailně počet roztočů do množství tří na včelstvo.Z těchto údajů se hodnotí nákazová situace.

Průměrnou krajní hodnotu, kdy se nařizuje nátěr zavíčkovaného plodu přípravkem M-1 AER, představují 3 roztoči na včelstvo na stanovišti (tj. ve včelstvech zůstává v průměru asi 60 roztočů). Tito se mohou od jara do podletí namnožit 100 až 150krát - tj. na množství 6 až 10 tisíc, což je hodnota silně ohrožující přežití včelstva v období podzim - zima.

 

Přehled příčin toho, proč dochází k neodebrání veškeré spadlé měli, tj. ke snížení počtu roztočů detekovaných ve vyšetřované měli na včelstvo oproti skutečnému množství spadlých roztočů ve včelstvu:

* prolet včelstev před vlastním odběrem zimní měli

* očištění podložek v době pozdější, než je jeden měsíc před odběrem měli

* neopatrná manipulace s mělí

* z podložek kvůli namrzlému ledu nelze odebrat veškerou měl

 

Pokud se v lednu nepodaří z nějakého objektivního či subjektivního důvodu odebrat veškerou měl, je čas ještě v průběhu ledna a února ponechat v úlech podložky a odebrat náhradní vzorek měli.

U vzorků s částečným odběrem veškeré spadlé měli je nutné toto zohlednit při vyhodnocení výsledků vyšetření. Hodnotit, zda množství měli ve vzorku odpovídá počtu včelstev, nenáleží (a ani nemůže náležet) laboratoři, tato záležitost se musí řešit při odběru a odesílání vzorků měli.

 

Jak řešíme problém s ledem (popřípadě námrazou) na podložkách při vlastním odběru měli?

S tímto úkazem se setkáváme v lednu poměrně často. U menších počtů včelstev můžeme odnést podložky do teplé místnosti nechat je vyschnout a pak měl pohodlně beze ztrát ometeme. Vcelku je výhodné umělohmotné podložky nahradit na podzim podložkami z klasické lepenky. Lepenka nasává vlhkost a suchou měl pak pohodlně ometeme i za relativně nepříznivých podmínek. Pokud odebíráme 30 mrtvolek pro vyšetření na nosemózu, je to snadnější z lepenky. V těchto případech - podle našich dosavadních zkušeností i u varroaden - je vhodné na zimu vložit na pletivo dna lepenku, a tak suchou měl s mrtvolkami odebrat z ní. Pokud je lepenka přesně uřezána, pomůže nám lépe utěsnit dno pro fumigaci a ošetření aerosolem.

 

Výtah z článku uveřejněného v časopisu Včelařství č. 1/2011.

Autor: Dr. Ing. František Kamler, ředitel VÚVč v Dole,

           kontakt: kamler@beedol.cz